Archive for the ‘ການປະຕິບັດໂຄງການ’ Category

ພິທີມອບ-ຮັບ ໂຄງການ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນທັນວາ 11, 2010

ປະເມີນຜົນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ແກ້ວ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2007

ເມື່ອລົງທຶນໄປແລ້ວ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຢ່າງກຸ້ມຄ່າ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2007

ພິທີສະຫລຸບໂຄງການທີ່ແຂວງວຽງຈັນ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນພຶດສະພາ 22, 2007

ພິທີສະຫລຸບໂຄງການທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມີນາ 13, 2007