Archive for ເດືອນກໍລະກົດ, 2007

ປະເມີນຜົນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ແກ້ວ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນກໍລະກົດ 31, 2007

ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໂຄງການ ຕໍ່ບໍລິສັດ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2007

ຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນກໍລະກົດ 13, 2007