Archive for ເດືອນມັງກອນ, 2007

ເລື້ອງຂອງຕູ້ເກັບຜັງກັບຄອມພິວເຕີ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມັງກອນ 30, 2007

ແຂວງຄຳມ່ວນສົນໃຈໂຄງການ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມັງກອນ 25, 2007

ດ້ານຫນ້າວຽກ:

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມັງກອນ 5, 2007

ດ້ານຈຳນວນພົນ:

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມັງກອນ 5, 2007

ຫນ້າວຽກຕ້ອງໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມັງກອນ 5, 2007

ຫນ້າວຽກໂຄງການ

Posted by: ພະນົມສິນ on ເດືອນມັງກອນ 5, 2007